Regulamin – regulations

Zasady zgłaszania artykułu do publikacji

Manuskrypty przyjmowane są do publikacji w wersji elektronicznej on-line.
W przypadku problemów Redakcja zapewnia dodatkowe instrukcje, aby umożliwić Autorom dostarczenie odpowiednich informacji i plików. Artykuły można składać w języku polskim lub angielskim. W języku angielskim muszą być złożone: streszczenie, tytuł artykułu, słowa kluczowe, dane autorów i ich powiązania, rodzaj artykułu.

Każdy artykuł jest poddawany recenzji. Tekst artykułu przekazywany recenzentowi jest anonimizowany.

Do zgłoszonego artykułu należy dołączyć Umowę wydawniczą (dostępną na stronie) stwierdzającą, że artykuł nie został wcześniej opublikowany, oraz że nie został on przekazany do publikacji w innym czasopiśmie (z podpisami wszystkich autorów). Umowa zawiera również deklarację przeniesienia praw autorskich na Czasopismo Postępy w Ratownictwie Medycznym.

Decyzja o dopuszczeniu artykułu do publikacji jest przekazywana w ciągu 5 dni roboczych.

Rules for submitting articles for publication

Manuscripts are accepted for publication in the electronic version online.

In the event of problems, the Editors provide additional instructions to allow Authors to provide relevant information and files. Articles can be submitted in Polish or English. In English they must be submitted: abstract, article title, keywords, authors and their relationships, type of article.

Each article is reviewed. The text of the article passed on to the reviewer is anonymized.

The submitted article should be accompanied by a Publishing Agreement (available on the website) stating that the article has not been published before, and that it has not been submitted for publication in another journal (with signatures of all authors). The contract also includes a declaration of copyright transfer to the Postępy in Emergency Medical Services magazine.