Evaluation of ECMO use in cardiopulmonary resuscytation – meta-analysis of 1772 patients from 2006-2019

Evaluation of ECMO use in cardiopulmonary resuscytation – meta-analysis of 1772 patients from 2006-2019

DOI: https://doi.org/10.5281/zenodo.3246917

Ocena zastosowania ECMO w resuscytacji krążeniowo oddechowej –meta-analiza 1772 pacjentów z lat 2006-2019

Autorzy

Marcin Skrok, Alicja Nowicka, Mirosław Gozdek

Słowa kluczowe:

ECMO, ECPR, CCPR, CPR, NZK, nagłe zatrzymanie krążenia, resuscytacja, krążenie pozaustrojowe, meta-analiza, protokół kwalifikacji do ECMO w NZK

Streszczenie:

Cel pracy: przybliżenie zagadnienia krążenia pozaustrojowego w tym ECMO (e-cpr), ocena skuteczności jego zastosowania przy nagłym zatrzymaniu krążenia w odniesieniu do wyników badań dostępnych w literaturze.

Materiał i metody: Do badania wstępnie wybrano 50 artykułów naukowych wyszukanych za pomocą bazy dostępnej na portalu https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ Do końcowej analizy włączono 4 publikacje. Grupa badana liczyła łącznie 1772 pacjentów. Do przeprowadzenia analiz statystycznych wykorzystano następujące pakiety oprogramowania: MedCalc Statistical Software version 18.10 (Software bvba, Ostend, Belgium) oraz JAMOVI 0.9.6. Obliczano ryzyko względne (RR) wraz z 95% przedziałem ufności (CI). Oceniono niejednorodności za pomocą testu I2.

Wyniki: Wykazano że zastosowanie krążenia pozaustrojowego w postaci ECMO w nagłym zatrzymaniu krążenia przynosi korzyści dla pacjentów. Obserwowano poprawę przeżycia do wypisu ze szpitala (lub przeżycia co najmniej miesiąca), oraz lepszy stan neurologiczny. Zaproponowano zasady kwalifikacji pacjentów w trakcie NZK do procedury ECMO, która mogłaby być wdrażana. Załączono pytania które mogą znaleźć się na karcie kwalifikacji do procedury w przebiegu NZK.

Abstract in english

Authors: Marcin Skrok, Alicja Nowicka, Mirosław Gozdek

Keywords: ECMO, ECPR, CCPR, CPR, CA, sudden cardiac arrest, resuscitation, extracorporeal circulation, meta-analysis, qualification protocol for ECMO in cardiac arrest

Summary: The aim of the study was to present the issue of extracorporeal circulation, including ECMO, the assessment of the effectiveness of its use in the case of sudden cardiac arrest in relation to the results of studies available in the literature.

Material and methods: The research initially selected 50 scientific articles found using the database available on the portal https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 4 publications were included in the final analysis. The study group consisted of 1772 patients in total. The following software packages were used for statistical analysis: MedCalc Statistical Software version 18.10 (Software bvba, Ostend, Belgium) and JAMOVI 0.9.6. The relative risk (RR) was calculated together with a 95% confidence interval (CI). Heterogeneity was assessed using the I2 test.

Results: It has been shown that the use of ECMO in sudden cardiac arrest brings benefits to patients. Observed improvement in survival to hospital discharge (or at least a month), and a better neurological condition. Proposed rules for eligibility of patients in cardiac arrest ECMO procedure, which could be implemented. Attached are questions that can be found on the qualifications card for the cardiac arrest procedure.

Full text:

Dla osób zainteresowanych poznaniem możliwości zastosowania tej metody w praktyce prowadzone jest seminarium, więcej tutaj: seminarium e-cpr

Author: admin

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *