Dodaj artykuł – add article

Aby zgłosić swój artykuł do publikacji, należy zapoznać się z regulaminem czasopisma Postępy w Ratownictwie Medycznym oraz dokonać płatności za ocenę artykułu przez redakcję oraz przygotowanie do publikacji. Aktualnie to jedyny koszt jaki ponosi autor. Kwota ta jest stała, nie zależy od długości artykułu ani liczby współautorów.

Koszt zgłoszenia jednego artykułu wynosi 250zł. Aby dokonać opłaty proszę przejść tutaj. Po dokonaniu płatności skorzystaj z poniższego formularza do przesłania artykułu:


To submit your article for publication, read the regulations of the journal Advances in Emergency Medical Services and make a payment for the evaluation of the article by the editors and preparation for publication. This is the only cost the author pays. This amount is fixed. It does not depend on the length of the article or the number of co-authors.

The cost of filing a single article is 250 PLN.To make the payment, please go here. After making the payment, use the form below to send the article: