Dla autorów – for authors

Kwartalnik Postępy W Ratownictwie Medycznym ukazuje się w wersji elektronicznej. W czasopiśmie publikowane są następujące rodzaje artykułów: prace oryginalne, przeglądy literatury i metaanalizy, standardy postępowania i komentarze do obowiązujących zaleceń, opisy przypadków, listy do redakcji.

Zapraszamy do składania artykułów do redakcji drogą on-line przez elektroniczny system redakcyjny.

Artykuły należy składać w języku polskim lub angielskim. Artykuły złożone w języku polskim powinny mieć przetłumaczone streszczenie na język angielski.

The quarterly Advances in Emergency Medical Services is published in an electronic version. The journal publishes the following types of articles: original papers, literature reviews and meta-analyzes, standards of conduct and comments to current recommendations, case reports, letters to the editor.

We invite you to submit manuscripts to the editorial office via the online editorial system.

Articles should be submitted in Polish or English. Articles submitted in Polish should have a translated abstract into English.